Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6160
Title: Kiên Giang phát huy tinh thần và giá trị lịch sử của đại thắng mùa xuân 1975 vào sự nghiệp đổi mới và mục tiêu dân giàu, nước mạnh
Authors: Trương, Quốc Tuấn
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 810; tr. 36-40
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6160
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8102010036.pdf162,78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.