Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6155
Title: Ngành tài chính với việc ổn đinh vĩ mô nền kinh tế, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội do đại hội X đề ra
Authors: Vũ, Văn Ninh
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 810; tr. 14-20
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6155
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8102010014.pdf211,67 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.