Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6154
Title: Bước chuẩn bị rất cơ bản, quan trọng về các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự cho đại hội XI của đảng
Authors: Nông, Đức Mạnh
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 810; tr. 7-13
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6154
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8102010007.pdf196,95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.