Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6103
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững ở Đồng Nai
Authors: Trần, Đình Thành
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 804; tr. 66-69
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6103
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8042009066.pdf149 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.