Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6067
Title: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, mang đậm nét dân tộc và nhân đạo
Authors: Nguyễn, Thị Doan
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 803; tr. 3-8
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6067
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8032009003.pdf173 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.