Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6048
Title: Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn các tỉnh phía Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Hải, Quang, Phạm Dũng
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 802; tr. 20-26
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6048
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8022009020.pdf295,18 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.