Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6022
Title: Quản lý và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Hồng Quân
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 801; tr. 15-19
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6022
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8012009015.pdf267,64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.