Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5954
Title: Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh góp sức cùng cả nước làm nên những mùa xuân đổi mới
Authors: Lê, Thanh Hải
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 796; tr. 33-37
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5954
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S7962009033.pdf300,06 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.