Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5823
Title: Hậu quả của tín dụng bất động sản ở Mỹ và nghĩ về các biện pháp phòng ngừa ở Việt Nam
Authors: Vương, Quân Hoàng
Nguyễn, Hồng Sơn
Trần, Trí Dũng
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 784; tr. 123-127
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5823
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S7842008123.pdf376,19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.