Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5805
Title: Tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam : một năm nhìn lại
Authors: Trương, Đình Tuyển
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 783; tr. 52-56
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5805
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S7832008052.pdf247,6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.