Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5745
Title: Về vấn đề hoàn thiện hành lang pháp lý để tăng cường sự tham gia của nhân dân trong quản lý nhà nước và xã hội
Authors: Lê, Quốc Hùng
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 778; tr. 50-55
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5745
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S7782007050.pdf340,86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.