Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5704
Title: Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu xây dựng một Quốc hội thực sự vững mạnh, hoạt động ngày càng co hiệu quả
Authors: Nguyễn, Phú Trọng
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 774; tr. 13-22
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5704
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S7742007013.pdf556,86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.