Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5667
Title: Bộ đội biên phòng Kiên Giang với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới
Authors: Huỳnh, Thanh Văn
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 29; tr. 52-55
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5667
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S292009052.pdf408,08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.