Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5633
Title: Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa kỳ : Những cơ hội và thách mới đối với phát triển thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nhiễu
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 24; tr. 56-60
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5633
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000Cvv84s242004056.pdf451,98 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.