Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5622
Title: Quân đội ta mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị –lực lượng vũ trang sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Authors: Phạm, Văn Trà
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 24; tr. 7-12
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5622
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000Cvv84s242004007.pdf520,14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.