Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5575
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Authors: Tô, Huy Rứa
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 22; tr. 23-27
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5575
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S222005023.pdf1,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.