Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5474
Title: Phát triển kinh tế nông nghiệp và chuyển đổi mùa vụ hợp lý và kinh tê trang trại ở huyện Phú Xuyên, Hà Tây
Authors: Doãn, Đình Huệ
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 13; tr. 52-56
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5474
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S132006052.pdf291,81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.