Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5450
Title: Quan hệ giữa các nước lớn châu á – Thài Bình Dương: một vài phân tích và dự báo
Authors: Hà, Mỹ Phương
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 10; tr. 68-72
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5450
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S102006068.pdf297,08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.