Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5407
Title: Hà Tĩnh phát huy truyền thống quê hương, noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đ ảng
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 8; tr. 9-11, 16
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5407
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S082006009.pdf2,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.