Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5403
Title: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh
Authors: Võ, Văn Lâm
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 7; tr. 68-72
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5403
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S072006068.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.