Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5378
Title: Đại thắng mùa xuân năm 1975 – thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay
Authors: Lê, Hữu Nghĩa
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 7; tr. 14-19
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5378
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000Cvv84s072005014.pdf541,16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.