Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5154
Title: Một số tác động khách quan mang ý nghĩa tích cực của chính sách thực dân Tây Ban Nha đối với các thuộc địa ở trung và nam Mỹ.
Authors: Lương, Thị Thoa
Phạm, Thị Thanh Huyền
Keywords: Châu Mỹ ngày nay
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay, số 1; tr. 57-65
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5154
ISSN: 0868-3654
Appears in Collections:Tạp chí Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv190S12009057.pdf 516,1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.