Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4891
Title: Pháp luật về vận động hành lang của một số nước trên thế giới và một vài gợi ý với Việt Nam
Authors: Hoàng, Minh Hằng
Trương, Thị Hồng Hà
Keywords: Châu Mỹ ngày nay
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay, số 1; tr. 17-29
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4891
ISSN: 0868-3654
Appears in Collections:Tạp chí Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv190S012008017.pdf 743,26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.