Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4821
Title: Phương pháp nghiên cứu khoa học - Tập 2 (Dành cho sinh viên ngành Môi trường, Sinh học và các ngành liên quan)
Authors: Lê, Huy Bá
Keywords: Khoa học -- Phương pháp nghiên cứu
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4821
Appears in Collections:Phương pháp nghiên cứu khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Phuong phap nghien cuu khoa hoc - Tap 2.pdf4,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.