Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4785
Title: Hệ mờ & Nơron trong kỹ thuật điều khiển (Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Sau Đại học ngành Điều khiển & Tự động hóa)
Authors: Nguyễn, Như Hiền
Lại, Khắc Lãi
Keywords: Hệ mờ (Tin học)
Mạng Neural (Tin học)
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4785
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh He mo & Noron.pdf2,03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.