Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4780
Title: Tìm kiếm mờ và ứng dụng tìm kiếm thông tin trong các văn bản nén: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đoàn, Văn Ban (Người hướng dẫn khoa học)
Đỗ, Thị Hạnh
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Tổ chức và truy cập
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4780
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tim kiem mo va ung dung tim kiem thong tin trong cac van ban nen.pdf784,14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.