Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4776
Title: Thuỷ vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Bùi, Thế Hồng (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Tổ chức và truy cập
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4776
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thuy van co so du lieu quan he dua tren ky thuat toi uu hoa.pdf853,39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.