Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4773
Title: Phương pháp luận kết hợp và ứng dụng: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Đức Thi (Người hướng dẫn khoa học)
Lê, Thu Hà
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Tổ chức và truy cập
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4773
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phương phap luan ket hop va ung dung.pdf789,26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.