Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4772
Title: Phát triển hệ thống cảnh báo dịch bệnh trên cơ sở công nghệ GIS: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đặng, Văn Đức (Người hướng dẫn khoa học)
Đỗ, Văn Xuân
Keywords: Tin học ứng dụng
Hệ thống thông tin địa lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4772
Appears in Collections:Ngành Công nghệ tri thức (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phat trien he thong canh bao dich benh tren co so cong nghe GIS.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.