Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4766
Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đặng, Văn Đức (Người hướng dẫn khoa học)
Lưu, Thị Hải Yến
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Tổ chức và truy cập
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4766
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu phat trien he thong da phuong tien tren co so phan cum du lieu.pdf1,09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.