Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4753
Title: Một số phương pháp chính xác lập lộ trình chuyển động cho robot: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đặng, Quang Á (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Thu Thuỷ
Keywords: Tin học ứng dụng -- Điện tử
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4753
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mot so phuong phap chinh xac lap lo trinh chuyen dong cho Robot.pdf1,37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.