Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4751
Title: Mô hình tính toán song song giải các bài toán biên phức tạp dựa trên tư tưởng chia miền: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Vinh Quang (Người hướng dẫn khoa học)
Cao, Thị Anh Thư
Keywords: Toán học -- Ứng dụng tin học
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4751
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.