Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4747
Title: Kiến trúc hệ thống quản trị mạng dựa trên XML: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Tam (Người hướng dẫn khoa học)
Đinh, Thị Kim Ngọc
Keywords: Mạng máy tính -- Quản trị
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4747
Appears in Collections:Ngành Mạng máy tính & viễn thông (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kien truc he thong quan tri mang dua tren XML.pdf1,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.