Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4746
Title: Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá kết hợp song song: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đoàn, Văn Ban (Người hướng dẫn khoa học)
Lê, Thị Việt Hoa
Keywords: Cơ sở dữ liệu song song
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4746
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khai pha du lieu va thuat toan khai pha luat ket hơp song song.pdf746,76 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.