Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4742
Title: Công nghệ VSAT IP trong cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cấp xã: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Việt Bình (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Quốc Hùng
Keywords: Mạng viên thông -- Thái Nguyên -- Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4742
Appears in Collections:Ngành Công nghệ tri thức (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong nghe VSAT IP trong cung cap thong tin ho tro phat trien kinh te xa hoi cap xa.pdf1,94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.