Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4738
Title: Bài toán tìm kiếm văn bản sử dụng giải thuật di truyền: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Mạnh Xuân (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Văn Quyết
Keywords: Thuật toán di truyền
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4738
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai toan tim kiem van ban su dung giai thuat di truyen.pdf1,51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.