Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4720
Title: Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và Cadimi (Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Lan Anh (Người hướng dẫn khoa học)
Trần, Thị Lệ Chi
Keywords: Hoá học phân tích
Ô nhiễm -- Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4720
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich dang kim loai chi va cadimi trong dat va tram tich.pdf739,57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.