Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4712
Title: Nghiên cứu thành phần hoá học của cây bán hạ ba thuỳ: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quyết Tiến (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Khắc Hồng
Keywords: Cây bán hạ ba thuỳ -- Thực vật
Cây thuốc -- Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4712
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu thanh phan hoa hoc cua cay ban ha ba thuy.pdf2,41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.