Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4709
Title: Nghiên cứu hành phần hoá học của cây xuyên tâm thảo họ long đởm ở cao bằng: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Văn Thỉnh (Người hướng dẫn khoa học)
Hoàng, Thị Yên
Keywords: Cây xuyên tâm thảo -- Thực vật
Cây thuốc -- Việt Nam
Issue Date: 2010
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4709
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu thanh phan hoa hoc cay xuyen tam thao.pdf3,28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.