Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4586
Title: Lập trình hướng đối tượng: Giáo trình môn học
Authors: Lê, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Lập trình (tin học)
Lập trình hướng đối tượng
Issue Date: 9/2002
Publisher: Trường ĐH Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng
Abstract: Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4586
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Lap-trinh-huong-doi-tuong2.pdf1,94 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.