Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4585
Title: Lập trình hợp ngữ: Giáo trình
Authors: Đỗ, Văn Toàn
Dương, Chính Cương
Keywords: Lập trình (tin học)
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Thái Nguyên
Abstract: Ngôn ngữ Asembler là ngôn ngữ bậc thấp vì ngôn ngữ Assembler rất gần gũi với ngôn ngữ máy nên chương trình chạy nhanh, tiết kiệm bộ nhớ, có thể lập trình truy cập qua các giao diện vào ra nhưng hiện nay các ngôn ngữ bậc cao cũng có thể làm được.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4585
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Lap-trinh-hop-ngu.pdf715,6 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.