Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4584
Title: Kỹ thuật vi xử lý: Giáo trình
Authors: Nguyễn, Trung Đồng
Bùi, Thị Hoa Mai
Keywords: Vi xử lý (máy tính)
Issue Date: 11/2006
Publisher: Trường Đại học Thái Nguyên
Abstract: Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý này được viết trên cơ sở những bài giảng theo sát đề cương môn học đã được thực hiện tại Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Trường đại học Thái Nguyên từ khi thành lập đến nay, và luôn luôn được sửa chữa bổ sung để đáp ứng nhu cầu kiến thức của sinh viên học tập tại Khoa. Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4584
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ky-thuat-vi-xu-ly.pdf2,65 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.