Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4583
Title: Đề cương môn học: Hệ điều hành
Authors: Nguyễn, Phú Trường
Keywords: Hệ điều hành máy tính
Issue Date: 23/4/2004
Publisher: Trường ĐH Cần Thơ
Abstract: Môn học mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điều hành cũng như những tiếp cận khác nhau được dùng để phân tích và giải quyết những vấn đề đó. Xem xét những chiến lược hệ điều hành phổ biến và cách chúng tác động đến những dịch vụ của các hệ điều hành hiện đại.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4583
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De-cuong-mon-He-dieu-hanh.pdf6,79 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.