Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4582
Title: Giáo trình Hệ điều hành mạng (Hệ Cao đẳng)
Authors: Lê, Khánh Dương (ch.b)
Đỗ, Đình Cường
Lê, Tuấn Anh
Keywords: Hệ điều hành máy tính
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH Thái nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4582
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-He-dieu-hanh-mang.pdf10,12 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.