Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4581
Title: Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2
Authors: Nguyễn, Văn Huân
Phạm, Bích Trà
Ngô, Thị Lan Phương
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 11/2006
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
Abstract: Mục đích của giáo trình "Cơ sở dữ liệu 2 " nhằm trình bày các khái niệm và thuật toán cơ sở của CSDL bao gồm: các mô hình dữ liệu và các hệ CSDL tương ứng, các ngôn ngữ CSDL, tổ chức lưu trữ và tìm kiếm, xử lý và tối ưu hoá câu hỏi, quản lý giao dịch và điều khiển tương tranh, thiết kế các CSDL.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4581
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-du-lieu2.pdf1,29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.