Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4580
Title: Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1
Authors: Vũ, Đức Thái
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2008
Abstract: Cơ sở dữ liệu là một hệ thống các thông tin có cấu trúc được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ thông tin (như băng từ, địa từ…) , để có thể thoả mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương trình ứng dụng với những mục đích khác nhau.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4580
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-du-lieu1.pdf829,69 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.