Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4579
Title: Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo - Phần 1 (Dùng trong các trường THCN)
Authors: Lưu, Quang Huy
Keywords: CAD (phần mềm máy tính)
CAM (phần mềm máy tính)
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội
Abstract: Giáo trình này được biên soạn trước hết nhằm phụ vụ cho đào tạo hệ THCN về kỹ thuật, đồng thời phục vụ cho đào tạo cho bậc cao đẳng và đại học các ngành Sư phạm kỹ thuật. Các sinh viên bậc đại học các ngành kỹ thuật cũng có thể tham khảo giáo trình này khi học AutoCAD, vì phần này trong mức độ kiến thức quy định của khung chương trình về kỹ thuật.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4579
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-CAD-CAM.pdf2,9 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.