Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4556
Title: Nghiên cứu ghép Mono Acrylic / Acrylamit lên Polyetylen và Polyvinyl Ancol bằng kỹ thuật chiếu xạ Gamma để tạo vật liệu trương nước, bền nhiệt, bền môi trường: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Hà, Huy Thúc (Người hướng dẫn khoa học)
Lê, Hải
Keywords: Bức xạ Gamma -- Ứng dụng công nghiệp
Vật liệu trương nước
Issue Date: 2003
Publisher: Trường ĐH Đà Lạt. Khoa Sau đại học
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4556
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Binder1.pdf26,04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.