Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4417
Title: Từ điển danh nhân thế giới: Phần khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Dùng cho nhà trường)
Authors: Nguyễn, Văn Khang (ch.b.)
Đỗ, Ánh
Keywords: Danh nhân -- Tiểu sử -- Từ điển
Issue Date: 2003
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4417
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tu+dien+danh+nhan+the+gioi.pdf10,88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.