Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4403
Title: Quản trị tài chính (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo từ xa)
Authors: Vũ, Quang Kết
Nguyễn, Văn Tấn
Keywords: Quản trị tài chính -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4403
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Quan tri tai chinh.pdf2,3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.